A A A K K K
для людей із порушенням зору
Катеринопільська територіальна громада
Офіційний веб-сайт Катеринопільської селищної ради Звенигородського району Черкаської області

Регуляторні акти №54 «ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території смт Катерино

Дата: 20.02.2020 17:09
Кількість переглядів: 880

ДОКУМЕНТ ЗНАХОДИТЬСЯ В ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТАХ !  Регуляторні акти №54 «ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території смт Катеринопіль», ВЗВ"ЯЗКУ З ВЕЛИКИМ ОБ"ЄМОМ ДОКУМЕНТА. 

ПРОЄКТ КАТЕРИНОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ Р І Ш Е Н Н Я ____.02.2020 смт Катеринопіль № ____/VII Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території смт Катеринопіль З метою запровадження механізму надання у тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою здійснення підприємницької діяльності на території смт Катеринопіль, відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності» «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №244 від 21.10.2011 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”, керуючись пунктом 34 статті 25, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила: 1.Затвердити Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території смт Катеринопіль згідно додатку. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, підприємництва та управління комунальним майном. Селищний голова Іван ГЕГЕДОШ Начальник відділу юридично-кадрової роботи та державної реєстрації ___________Ірина СІВАК Додаток до рішення сесії селищної ради від «___» _______ 20___року №_ ПОЛОЖЕННЯ про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території смт Катеринопіль Загальні положення 1.1. Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території смт Катеринопіль (надалі – Положення) розроблене на пiдставi Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та “Про благоустрій населених пунктів“, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності». 1.2. Положення розроблене з метою врегулювання правовідносин, пов’язаних із виникненням та реалізацією права тимчасового користуванням окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадженння підприємницької діяльності на території смт Катеринопіль. 1.3. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються у такому значенні: Виконавець – Катеринопільська селищна рада, яка надає право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності, що знаходяться в її господарському віданні, для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, укладає договір тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності. Замовник – суб’єкт господарювання, який має намір укласти договір тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасової Договір тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності (далі – договір) – це двосторонній договір, укладений між Замовником та Виконавцем, за яким Замовнику надається право використання окремого елементу благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності споруди для провадження підприємницької діяльності Окремий елемент благоустрою – частина покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до чинних норм і стандартів та інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами, який може бути переданий у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності (далі – тимчасова споруда) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту, висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу не більше 30 кв. м, із закритим приміщенням для тимчасового перебування людей або без нього. Схема розташування окремого елементу благоустрою – викопіювання з топографо-геодезичного плану місцевості у масштабі М 1:500, що відображає місце розташування окремого елементу благоустрою з прив’язкою до місцевості із зазначенням розмірів та контурів такого елементу. Інші поняття та терміни визначаються діючими нормативно-правовими актами, що регулюють питання архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. Порядок тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності 2.1. Встановлення тимчасових споруд проводиться відповідно до Наказу Міністерства розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності». 2.2.Підставою для укладання договору i набуття права користування окремими елементами благоустрою комунальної власності є: 2.2.1. Рішення виконавчого комітету про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди; 2.2.2. Паспорт прив’язки, виданий уповноваженим органом; 2.3.Договір укладається на протязі трьох робочих дні після отримання паспорта прив’язки за формою, наведеною у додатку 1 до цього положення; 2.4. Договір не можу бути укладено у випадках подання неповного пакету документів, наведення недостовірних відомостей у поданих документах та в інших випадках, передбачених чинним законодавством; 2.5. Термін на який укладається договір – до 5 років; 2.6.Строк дії договору може бути продовжений на підставі заяви, поданої Замовником до Виконавця не пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії договору. У разі відсутності заяви Замовника про припинення цього договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця договір вважається продовженим на той самий строк на тих самих умовах, які були передбачені цим договором. Зазначені дії оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною. 2.7. Дія договору припиняється з підстав, встановлених чинним законодавством України та/або договором. 2.8. У разі припинення або розірвання договору протягом 10 днів Замовник повертає Виконавцю елемент благоустрою згідно акта приймання-передачі. 2.9.Елемент благоустрою вважається поверненим Виконавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі. Методика розрахунку 3.1.Порядок розрахунку плати здійснюється відповідно до Методики розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності (далі – Методика), згідно додатку 2 до цього положення. 3.2. Підставою для нарахування та внесення Замовником відповідної плати є договір, що укладається у порядку, встановленому розділом 3 цього положення. 3.3. Плата за користування окремим елементом благоустрою сплачується Замовником у безготівковій формі авансовим платежем до 25 числа поточного місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата. 3.4. Плата за Договором визначається способом коригування розміру плати за користування попереднього місяця на рівень інфляції за попередній місяць. 3.5. Плату за користування окремими елементами благоустрою Замовник сплачує незалежно від факту здійснення підприємницької, господарської чи іншої діяльності. 3.6. У разі неможливості розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування такого об’єкта плата за договором не нараховується на підставі відповідного документу. 3.7. У разі протермінування платежів за користування окремими елементами благоустрою, Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми протермінованого платежу за кожен день протермінування включаючи день сплати заборгованості. 3.8. При погашенні суми заборгованості (її частини) кошти, які сплачує Замовник, у першу чергу зараховується в рахунок погашення пені, у наступну чергу – на погашення заборгованості плати за користування окремими елементами благоустрою. 3.9. У разі невідповідності встановленої тимчасової споруди погодженому проекту, розмір плати збільшується у десять разів на період до усунення відхилень від проекту, до часу його демонтажу або отримання дозвільного документу на його розміщення. Прикінцеві положення 4.1. Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території смт Катеринопіль, а також зміни і доповнення до нього затверджуються сесію селищної ради. 4.2. Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані цим положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства. Секретар селищної ради Наталія ЦЕХМІСТРЕНКО Додаток 2 до Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території смт Катеринопіль ДОГОВІР № ______ тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території смт Катеринопіль смт Катеринопіль «____»________20___р Катеринопільська селищна рада, в особі селищного голови __________________________ (далі–Виконавець), що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та________________________________________________, в особі ___________________(далі–Замовник), що діє на підставі___________________________ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 1. Предмет Договору 1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Замовнику права на тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності, для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на території смт Катеринопіль (далі – об’єкт). 1.2. Характеристика тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності: 1.2.1.Вид____________________________________________________________________; (назва, вид господарської діяльності) 1.2.2. Площа по зовнішньому контуру ________________________________кв.м; 1.2.3. Наявність вітрин, холодильного та іншого технологічного обладнання та їх опис і площа по зовнішньому контуру (у разі наявності): а)____________________________________площею________кв.м; б)____________________________________площею________кв.м. 1.3.Характеристика об’єкта: 1.3.1.Вид______________________________________________________________________ (тротуар, бульвар, алея, інше) 1.3.2.Адреса (місцезнаходження) _________________________________________________ 2. Плата та порядок розрахунків за Договором. 2.1. Розмір плати становить __________ грн. за 1 кв. м на місяць. 2.2. Загальний розмір плати за об’єкт становить ______ грн. на місяць. 2.3. Плату Замовник, незалежно від наслідків її господарської діяльності, сплачує в безготівковій формі авансовим платежем до 25 числа поточного місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата на поточний рахунок Виконавця. 2.4. Розрахункові розміри плати щомісячно визначаються шляхом коригування розміру розрахункової ставки попереднього місяця на рівень інфляції за попередній місяць. 2.5. Замовник має право вносити плату наперед за будь-який термін у розмірі, який визначається на момент оплати, але в межах дії терміну Договору. 2.6. У випадку порушень умов Договору Замовником, сплачена плата не повертається. 3. Права та обов’язки сторін. 3.1. Виконавець зобов’язаний: 3.1.1. Надати у тимчасове користування окремий елемент благоустрою комунальної власності _______________________________________________________________________________ (тротуар, пішохідна доріжка, алея, бульвар, інше) площею______кв.м на _____ _____________________________________ на наступний день з дати підписання Сторонами даного Договору, шляхом підписання із Замовником акту приймання-передачі окремих елементів благоустрою комунальної власності (далі –Акт) згідно додатку 2 до Договору. 3.1.2. Здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом об’єкта з дати підписання даного Договору і до його припинення. 3.2. Виконавець має право: 3.2.1 Здійснювати перевірку використання Замовником об’єкта відповідно до умов Договору. 3.2.2. Вимагати розірвання Договору, якщо Замовник без дозволу Виконавця передав об’єкт у користування іншій особі. 3.3. Замовник зобов’язаний: 3.3.1. Використовувати об’єкт відповідно до умов Договору. 3.3.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати нарахування. 3.3.3. Постійно утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію (на відстані 6 м по периметру або до проїжджої частини дороги чи до меж земельної ділянки іншого суб’єкта). 3.3.4. Встановити поруч тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності урну(и) для сміття. 3.3.5. Укласти угоду на послуги з поводження з побутовими відходами. 3.3.6. Підтримувати належний експлуатаційний стан тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та відповідного технологічного обладнання. 3.3.7. Дотримуватися під час експлуатації тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності вимог щодо забезпечення її технологічної безпеки функціонування. 3.3.8. Виконувати приписи контролюючих органів, що вказують на необхідність усунення порушень, недоліків зовнішнього вигляду чи санітарно-технічного стану тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності або прилеглої території. 3.3.9. Не встановлювати поруч тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності гральні автомати, призначені для проведення азартних ігор. 3.3.10. Не вносити доповнення або зміни до зовнішнього вигляду тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності без попереднього погодження документації з Виконавцем. 3.3.11. Не передавати право розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності третім особам, за винятком зміни власника. 3.3.12. Демонтувати тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності та повернути об’єкт Виконавцю протягом десяти календарних днів після припинення дії Договору. 3.3.13. У тижневий термін рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомити Виконавця про зміну адреси для листування, зміну банківського рахунку, зміну назви, припинення діяльності суб’єкта господарювання, тощо. 3.4. Замовник має право: 3.4.1. Самостійно визначати способи використання тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та об’єкта за умови дотримання пункту 1.1. даного Договору. 3.4.2. При виконанні умов Договору має право на укладення Договору на новий строк. 4. Порядок повернення об’єкта Виконавцю. 4.1. Після припинення терміну дії Договору Замовник повертає Виконавцю окремі елементи благоустрою у санітарно-технічному стані, зафіксованому в Акті. 4.2. Виконавець, у випадку погіршення властивостей окремих елементів благоустрою, пов’язаних із зміною їх стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. 4.3. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку. 4.4. При передачі об’єкта складається Акт, який підписується сторонами. У ньому відображається стан об’єкта. 4.5. Об’єкт вважається фактично переданим з дати підписання Акта. 5. Відповідальність сторін. 5.1. При порушенні своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язань є: - невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором; – порушення термінів внесення плати, встановленої пунктами 3.3. Договору. 5.2. У випадку протермінування Замовником терміну сплати за об’єкт, сплачується Виконавцю пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період прострочення терміну сплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу від суми заборгованості, що склалася з моменту виникнення заборгованості, включаючи день сплати заборгованості. 5.3. У випадку нецільового використання об’єкта Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 3 % від розміру плати, визначеної у пункті 3.2 Договору. 5.4. При погіршенні стану або знищенні об’єкта з вини Замовника, відшкодовує Виконавцю реальні збитки в розмірі вартості об’єкта, при умові, що не зможе довести, що погіршення сталося не з його вини. Сума реальних збитків визначається в порядку, встановленому чинним законодавством. 5.5. У випадку не виконання Замовником обов’язку щодо повернення Виконавцю об’єкта згідно вимог п. 5.1. Договору, він сплачує Виконавцю неустойку в розмірі подвійної оплати і нарахованої згідно із умовами Договору. Нарахування неустойки проводиться за весь період безпідставного користування Замовником об’єктом. 5.6. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 5.7. Усі спори, пов’язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України. 6. Строк дії Договору. 6.1. Строк дії Договору становить _____ з «__»_______20__ р. до «__»_______20 р. включно. (днів/місяців/років) (дата) 6.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. 6.3. Зміни до Договору можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою до Договору за тими ж правилами, що й сам Договір. 6.4. Дія Договору припиняється у випадку: 6.4.1. Закінчення строку, на який його було укладено. Про припинення Договору в цьому випадку Сторони письмово повідомляють одна одну в будь -який час, але не пізніше як в місячний термін із дня закінчення терміну дії Договору. 6.4.2. Дострокового розірвання Договору за взаємною згодою Сторін. За взаємною згодою Сторін Договір розривається не пізніше, як в місячний термін із дня досягнення домовленості Сторін про його розірвання. 6.4.3. Вступу в законну силу відповідного рішення суду чи господарського суду про дострокове розірвання Договору на вимогу однієї із сторін. 6.4.4.Ліквідації юридичної особи, припинення діяльності фізичної особи підприємця або смерті фізичної особи. 6.4.5.Відмови Замовника у підписанні Акта протягом трьох днів з дня реєстрації Договору. 6.4.6.При невиконанні або порушенні однією зі Сторін умов Договору та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі Сторін за рішенням суду. 6.4.7. Несплати Замовником (протягом трьох місяців поспіль) за кор


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора